1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
Utförs ej inom tid.
Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Woodoo Wix
Willy Wela
Wissla Whoopee


Intensivt kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

 

1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots flera försök att locka.
Ej genomförd inom tid.
Följer med motvilligt. 
Wissla
Följer med, men är inte engagerad i TL.
Wix Willy Wela Whoopee
Följer med villigt. Engagerar sig i TL.
Woodoo


Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i  testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

 

1c. KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök. 
Hantering ej genomförd.
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Woodoo
Accepterar hantering.
Wela Wissla
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Wix Willy Whoopee

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende. 
2a. LEK 1 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.
Woodoo Wix Willy Wela Wissla Whoopee


Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Wix Wela

 

Griper direkt med hela munnen.
Woodoo Willy Wissla Whoopee


Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

2c. LEK 1 Dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Woodoo Wela
Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Willy Wix Wissla Whoopee


Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

 

3a. JAKT Förföljande 
x 2
Startar inte/når ej fram till 1:a hjulet.
Wissla 
Startar men avbryter innan föremålet. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Woodoo
Wix x2
Willy
Wela
Whoopee

 

 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Woodoo
Willy Wela
Wissla Whoopee


Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT Gripande x 2 Nonchalerar föremålet. 
Alt. springer ej fram.
Wix 
Wissla 

Griper ej, nosar på föremålet.
Woodoo x2
Wix
Willy x2 
( Griper för sent )
Whoopee x2


Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Wela
Wissla


Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Wela

4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Wissla

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Woodoo Wela Whoopee
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Wix Willy
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. 
Alt. oro under hela momentet.


5a. AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten.  Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Willy Wissla Wela  Whoopee

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Woodoo Wix

 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

5b. AVST.LEK Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.
Woodoo Wix Willy Wela Wissla Whoopee

 

Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första del.
Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten inom tid.  Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Wissla


Går fram till den dolda men talande figuranten.
Wix 
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
Wela
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Woodoo Willy Whoopee

5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej, men visar intresse.
Wissla
Leker, kan gripa försiktigt, drar ej emot.
Woodoo Wix
Wela Whopee


Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Willy


Griper direkt. Drar emot, släpper ej.


5e. AVST.LEK Samarbete Engageras inte av figuranten.
Wissla
 

Blir aktiv men avbryter.
Willy Wela Whoopee

 


Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Wix


Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.
Woodoo

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar inte eller kort stopp.


Hukar sig och stannar.
Woodoo Wissla

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Wix Willy Wela Whoopee 
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.
Wix Whoopee


Visar enstaka hotbeteenden.
Wela Wissla

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Woodoo Willy 


Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Wix Wela Wissla

 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Woodoo Willy Whoopee


Går fram till overallen utan hjälp.


6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Woodoo Wix Willy Wela Wissla Whoopee
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.


Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Visar inget intresse.
Woodoo Wix Willy  Wissla Whoopee


Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.


Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Wela
Biter i eller lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar inte eller kort stopp.
Woodoo Wix Willy Whoopee
Hukar sig och stannar.


Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Wela Wissla

 

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Wix Wela
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
Woodoo Willy Wissla Whoopee

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Woodoo Wix Willy Wela Wissla Whoopee

Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse.
Woodoo Wix   Wissla Whoopee


Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.
Willy Wela

 

Stannar upp. Luktar/tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.
Woodoo Wix Willy Wela Wissla Whoopee
Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.


Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/engagerar sej inte Tittar mot spökena då och då.
Woodoo Whoopee
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.
Wix Willy Wela Wissla

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

 

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Woodoo Wix Willy Wissla Whoopee

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Wela 


Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.


Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs huvudbonad.
Alt. går inte fram inom tid.
Wix
Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.
Wela Whoopee
Går fram till fig. när föraren står bredvid.
Willy

 

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Woodoo

 
Går fram till fig. utan hjälp.
Wissla

 

8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Kontakt ej tagen inom tid.
Accepterar kontakt utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. 
Wix Whoopee

 

Tar kontakt själv med figuranten. 
Woodoo Willy Wela Wissla

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.


9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.
Woodoo Wix Willy Wela Wissla Whoopee

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.


9b. LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar bara på föremålet.
Whoopee
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Wela
Griper direkt med hela munnen.
Woodoo Wix Willy Wissla


Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Woodoo Wix Willy Wissla


Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Whoopee
Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till aktivitet/passivitet.
Wela
Avbryter lek eller passivitet. Låser sej mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.